สินค้าในอุตสาหกรรมหลัก ที่ส่งผลให้ดัชนีอุตสาหกรรม (MPI)