ดัชนีอุตสาหกรรม (e-Index) : TSIC


Note : (1) เลือก ปีที่เริ่มต้นแสดงผล , เดือนที่เริ่มต้นแสดงผล , ปีที่สิ้นสุดแสดงผล และเดือนที่สิ้นสุดแสดงผล ที่ท่านต้องการ

            (2) เลือก รายการสินค้า (TSIC) และเลือก ประเภทข้อมูล ดัชนีอุตสาหกรรม คลิกที่ ปุ่มแสดงข้อมูล เพื่อแสดงรายงานข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรม

รายการสินค้า (TSIC)
ประเภทข้อมูล
รายงานข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรม
แสดงข้อมูลTSIC

Note : (1) เลือก TSIC ที่ท่านต้องการ

            (2) คลิกที่ ปุ่มแสดงกราฟรายสินค้า เพื่อแสดงผลในรูปแบบกราฟ

* ข้อมูลที่แสดงเป็นกราฟเส้นจะแสดงข้อมูลตามรายสินค้านั้นๆ โดยกราฟเส้นประกอบไปด้วย ดัชนีผลผลิต (มูลค่าเพิ่ม) , ดัชนีผลผลิต (มูลค่าผลผลิต) , ดัชนีการส่งสินค้า , ดัชนีสินค้าสำเร็จรุปคงคลัง

, ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรุปคงคลัง , อัตราการใช้กำลังการผลิต , ดัชนีแรงงาน และดัชนีผลิตภาพแรงงาน

แสดงกราฟข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรม