ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

 
 
  • เพศ *

    ระดับการศึกษา *

    ความถี่ในการเข้าใช้งาน *

  • ประเภทหน่วยงาน *

การให้บริการภาพรวมเว็บ indexes.oie.go.th
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ข้อมูลเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้
ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ
ข้อมูลมีความเคลื่อนไหวรวดเร็ว ทันสมัย
เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
มีประโยชน์ต่องานวิจัยและงานวิเคราะห์
สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
หน้าโฮมเพจมีความทันสมัย น่าสนใจ
การจัดรูปแบบเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
สีสันและภาพประกอบในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
การให้บริการด้านดัชนีอุตสาหกรรม
การให้บริการด้านสถิติอุตสาหกรรม
กิจกรรมร่วมสนุก ลุ้นรับของที่ระลึก

QUIZ :ระบบSmart report ภายใต้ website "indexes.oie.go.th" มีระบบอะไรบ้าง


e-Index, e-Statistic ,Business Intelligence, e-doc

e-Interactive, e-Statistic, e-Business Intelligence

e-Interactive, e-Statistic

e-Statatics, Business Intelligence

e-Index, e-Statistic, Business Intelligence