ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
  • ช่วงอายุ*

    ประเภทหน่วยงาน *

  • สื่อสังคมออนไลน์ที่ท่านนิยมใช้มากที่สุดคือสื่อประเภทใด (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)*

    ความถี่ในการเข้าใช้งาน *

เพื่อตรวจสอบความต้องการของผู้ใช้งานด้านข้อมูล (6)
บทวิเคราะห์ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรม Infographics
ดัชนีอุตสาหกรรม e-Index
สถิติอุตสาหกรรม (e-Statistic)
รายงานผลในรูปแบบระบบรายงานอัจฉริยะ(Business Intelligence)
สถิติอุตสาหกรรมของหน่วยงานต่างประเทศที่มีความสำคัญกับประเทศไทย
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ (โปรดระบุข้อมูลที่ต้องการ)
เว็บไซต์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (http://statbbi.nso.go.th/)
เว็บไซต์สำนักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล (https://data.go.th/)
เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (https://www.boi.go.th/)
เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย (https://www.bot.or.th/Thai/Pages/default.aspx/)
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
แหล่งข้อมูลประกอบการทำรายงาน/งานวิจัย
แหล่งข้อมูลประกอบการวิเคราะห์/วางแผนอุตสาหกรรม
ติดตามรายงานสรุปผลดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ข่าวสารการเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม
เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็นของกลุ่มอุตสาหกรรม
วิดีโอ สื่อประชาสัมพันธ์
บทวิเคราะห์ (โปรดระบุ)
อื่นๆ (โปรดระบุ)
เพื่อประเมินและวัดผลกลุ่มเป้าหมายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (4)
Website Indexes.oie.go.th
Website www.oie.go.th
Facebook สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เว็บไซต์สถาบันพลาสติก (https://www.thaiplastics.org/)
E-mail
อื่นๆ (โปรดระบุ)
รูปแบบรายงานสรุป
รูปแบบภาพ Infographics
รูปแบบระบบ Interactive
รูปแบบไฟล์ข้อมูลดิบ (Raw Data)
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
Personal Computer
Notebook
Mobile/Smartphone
Tablet
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
เพื่อตรวจสอบความต้องการของผู้ใช้บริการด้านเว็บไซต์ (8)
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
2. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ
3. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
4. สีพื้นหลังและสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
5. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
6. มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
7. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์
8. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น