สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม เรื่องการนำระบบการกรอกข้อมูล ร.ง. 8 ออนไลน์